27 กุมภาพันธ์ 2562 เขื่อนอุบลรัตน์วิกฤต!เหลือปริมาณน้ำใช้ร้อยละ 5

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/581695

องคมนตรีเดินทางไปที่โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลังพบว่ามีปริมาณน้ำสามารถใช้งานได้จริงเพียง 110.70 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของปริมาณน้ำในเขื่อน และเพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานของจังหวัดว่าก่อนฤดูฝนที่จะเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มีมาตรการอย่างไรเพื่อให้มีน้ำที่เพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกร ผวจ.ขอนแก่นกล่าวว่า การกักเก็บน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงปลายปี 2561 อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างน้อยขณะนั้นหากไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด ในช่วงฤดูแล้งอาจเกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทั้งด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยเมื่อวันที่ 21 ก.พ.2562 ระดับน้ำได้ลดลงเหลือเพียง 123 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของปริมาณการกักเก็บน้ำที่ใช้การได้ ซึ่งถึงแม้ว่าปริมาณน้ำจะสูงกว่าในปี 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน “จังหวัดจึงได้บริหารจัดการน้ำโดยลดปริมาณการปล่อยน้ำเข้าสู่ระบบ ประมาณ 500,000 – 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่หากไม่มีฝนที่จะเข้ามาเติมน้ำเข้าเขื่อนภายใน 3 เดือนจากนี้ก็อาจจะเกิดภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันกับปี 2559